Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

20:26
6323 d8a7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavantasian avantasian
20:25
20:24
20:24
6652 fad1 390
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
Reposted fromslowostwor slowostwor viamisspandora misspandora
20:23
6927 502c 390
20:17
1583 fffb 390
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
19:21

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viasleepingsickness sleepingsickness
19:01
5887 ba46 390
19:00
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
19:00
8155 9820 390
18:19

September 16 2018

20:43
5706 e9bc 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viamisspandora misspandora
20:41
20:41
2132 7e26 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaPolina Polina
20:19
I Vitelloni (1953)
Reposted fromHanoi Hanoi viaPolina Polina
20:17
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
20:15
6330 c2be 390
Reposted fromusunto usunto viamesoute mesoute
20:15
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamesoute mesoute

September 15 2018

09:09
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viabrianmay brianmay
09:09
8152 aa7f 390
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viadygoty dygoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl