Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

18:28
5406 1828 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaumierajstad umierajstad
10:55
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viasaureus saureus
10:55
0356 b21f 390
10:50
9739 8df0 390
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastuckedinsoul stuckedinsoul
10:45
4650 7d99 390
Reposted fromvaka vaka viastuckedinsoul stuckedinsoul
10:45
8936 eaf4 390
Reposted fromhighhopes highhopes viabarricade barricade
10:45
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabarricade barricade

June 29 2017

21:38
3936 453d 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakotfica kotfica
21:38

Kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zadano ci pytanie, jak widzisz siebie za 5 lat...

kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej slysze pytanie gdzies wyobrazam siebie za 5 lat
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viakotfica kotfica
21:34
3089 00d0 390
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaumierajstad umierajstad

June 20 2017

22:36
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viapoppyseed poppyseed
22:32
18:14
1397 d830 390
Reposted fromzrazik zrazik viakotfica kotfica
18:14
1732 377a 390
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
18:12
1768 98cb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacichystuKot cichystuKot
18:11
1840 0d35 390
Reposted frommeem meem viapoppyseed poppyseed
18:11
1402 0b4a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodislove foodislove
18:06
8944 9175 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viakotfica kotfica
15:08
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
15:06
6797 2e52 390
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl