Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

19:41
5513 8939 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaDeathlylost Deathlylost
19:40
5059 b4ad 390
Reposted fromowca owca viakotfica kotfica

May 26 2017

22:43
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014
22:42
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viamadamebutterfly madamebutterfly
22:38
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaumierajstad umierajstad

May 25 2017

22:32
2515 1aad 390
Reposted fromkrzysk krzysk viakotfica kotfica
22:31
8332 2291 390
Reposted fromillumination illumination viakotfica kotfica
22:19
1769 0165 390
22:19
0884 4edd 390
Reposted fromla-lu la-lu viadefinicjamilosci definicjamilosci
22:11
0933 6fb5 390
22:11
22:09
9692 82ef
Reposted fromowca owca viacichystuKot cichystuKot

May 24 2017

10:10
6960 54c0 390
szymborska
10:09
4970 b54d 390

May 23 2017

21:57
4266 18eb 390
Reposted fromskibszczok skibszczok viafindmehideme findmehideme
21:54
3488 191d 390
Reposted frommontak montak viakotfica kotfica
21:49
1433 9cc6 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakotfica kotfica
21:45
3974 5190 390
Rozbieżność
21:43
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakotfica kotfica
21:42
9928 56a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viavampielle vampielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl