Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

09:10
1530 1b6b 390
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viadobby dobby
09:07
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
09:07

May 17 2018

23:18
4516 9865 390
Reposted fromnutt nutt viaakysz akysz
23:18
5732 1797 390
23:15
3737 f991 390
Reposted fromnever-mind never-mind viahalucine halucine
23:15
8688 5039 390

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viahalucine halucine
23:13
0499 3c8e 390
Reposted fromonlyman onlyman viahalucine halucine
23:11
7599 4e41 390
Reposted fromGIFer GIFer viaDeathlylost Deathlylost
23:11
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viastuckedinsoul stuckedinsoul
23:10
3641 a983 390
Amsterdam by Vincent Gosselin
23:08
4503 eaa0 390
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viastuckedinsoul stuckedinsoul
23:07
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
23:05
4600 aa6a 390

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung via2708 2708

May 12 2018

21:53
3071 3690 390
Reposted fromonlyman onlyman viadobby dobby
21:51
6495 5357 390
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastuckedinsoul stuckedinsoul
21:50
6801 fe8f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarawwwr rawwwr
21:47
1140 74d1 390
Reposted fromseaweed seaweed viamy-anxieties my-anxieties
21:45
0482 16c8 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaakysz akysz
21:45
0046 525a 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl