Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

00:31
00:30
1305 be52 390
Reposted fromfantik fantik viaemptywardrobe emptywardrobe
00:30
1603 07dc 390
Reposted fromseaweed seaweed viaemptywardrobe emptywardrobe

November 09 2018

22:42
2173 0f0d 390
22:34
8162 0912 390
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viasleepingsickness sleepingsickness
22:33
22:33
5415 b81f 390
Reposted fromhagis hagis viasleepingsickness sleepingsickness
22:31
-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
22:31
22:31

November 07 2018

19:22
3003 142d 390
Reposted fromgreengables greengables viapoppyseed poppyseed
19:22
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viarybasferyczna rybasferyczna
19:22

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

November 06 2018

20:49

Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viapoppyseed poppyseed

November 04 2018

21:25
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
20:47
3920 f351 390
20:44
20:43
wszystko mnie wkurwia
Reposted fromdygoty dygoty
20:41
7784 d088 390
nagłówek na sobotę (1928)
20:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl