Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

21:51
spotkałam dzisiaj w pubie dawno niewidzianą znajomą, pytam się co u niej i słyszę "nie mam męża, nie mam dziecka, za to mam lekką pizdę" i muszę przyznać, że szanuję takie wybory życiowe
Reposted byparradisee parradisee
21:49
4054 9749 390

Joachim Bandau, ‘Schwarzaquarelle’, 1999

Reposted fromkimik kimik viamisspandora misspandora

May 16 2019

21:13
7882 c64f 390
Reposted fromhormeza hormeza viakoloryzacja koloryzacja
21:12
21:10
way harder
Reposted fromcube cube viakoloryzacja koloryzacja

May 15 2019

22:22
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
22:17
22:16
4387 7442 390
22:16
4986 e1a5 390
22:16
4986 e1a5 390
22:13
1287 afd9 390
22:12
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viadygoty dygoty
22:11
22:11
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.

May 13 2019

22:20
7312 198c 390
Reposted frompastainmy pastainmy viapolana polana
22:19


The Great Kanagawa
22:19


The Great Kanagawa
22:19
2824 8a15 390
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
22:17
2098 8221 390
Reposted fromRowena Rowena viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

May 12 2019

22:44
Reposted fromLane Lane viaavantasian avantasian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl