Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

23:40

Życie na poczekaniu. 
Przedstawienie bez próby. 
Ciało bez przymiarki. 
Głowa bez namysłu.

Nie znam roli, którą gram. 
Wiem tylko, że jest moja, niewymienna.

O czym jest sztuka, 
zgadywać muszę wprost na scenie.

Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia, 
narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem. 
Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. 
Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy. 
Mój sposób bycia zatrąca zaściankiem. 
Moje instynkty to amatorszczyzna. 
Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza. 
Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne.

Nie do cofnięcia słowa i odruchy, 
nie doliczone gwiazdy, 
charakter jak płaszcz w biegu dopinany - 
oto żałosne skutki tej nagłości.

Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu, 
albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć! 
A tu już piątek nadchodzi z nie znanym mi scenariuszem. 
Czy to w porządku - pytam 
(z chrypką w głosie, 
bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami). 
Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin 
składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie. 
Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne. 
Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów. 
Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili. 
Pozapalane zostały najdalsze nawet mgławice. 
Och, nie mam wątpliwości, że to premiera. 
I cokolwiek uczynię, 
zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam.

— Wisława Szymborska, Życie na poczekaniu
20:43
9928 4da3 390
20:13
7823 e8d6 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamelanchujnia melanchujnia
20:13
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708

June 22 2018

22:10
7865 7f41 390
Reposted from4777727772 4777727772 viagaszka gaszka
22:08
8447 515d 390
Reposted fromlovesweets lovesweets viagaszka gaszka
22:07
8491 33e7 390
Reposted fromonlyman onlyman viagaszka gaszka
22:07
Reposted fromcukino cukino viagaszka gaszka
22:06
0079 e0ee 390
Reposted fromPoranny Poranny viasleepingsickness sleepingsickness
22:06
Reposted fromgruetze gruetze viapolana polana
22:03
3370 abbe 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viapolana polana

June 21 2018

22:47
5644 41a5 390
Reposted fromnutt nutt via2708 2708
22:44
0962 502e 390
Reposted frommesoute mesoute viastuckedinsoul stuckedinsoul
22:38
8574 0824 390
Reposted fromzungud zungud viamisspandora misspandora
22:33
6725 88c7 390

June 13 2018

19:02
4114 d395 390
Reposted fromsavatage savatage viathebelljar thebelljar
19:01
19:00
6062 212e 390
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka via2708 2708
16:35

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamisspandora misspandora
15:55
3681 e3b5 390
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl